गोंडेगाव पुनर्वसन तक्रारीचे निवारण करून योग्य पुनर्वसन करा – मा. बच्चु भाऊ कडु

कन्हान ता.प्र.दी.२२: – गोंडेगाव पुनर्वसन तक्रारीचे निवारणाकरि ता जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपुर येथे प्रकल्प ग्रस्ता च्या झालेल्या सभेत राज्यमंत्री मा. बच्चु भाऊ कडु हयानी गोंडेगाव पुनर्वसन तक्रारीचे निवारण करून त्वरित योग्य पुनर्वसन करावे असे अधिका-याना आदेश दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर येथे वेकोलि गोंडे गावं खुली कोळसा खदान प्रस्तावित विस्तारणा करि ता गोंडेगांव गावाचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. मात्र ज्या जागी गांव वसविले जात आहे तिथे मोठ्या प्रमा णात अव्यवस्था आहे. अनेक विकासकामे अपुर्ण व निकुष्ठ दर्जाची आहेत. आवश्यकते पेक्षा कमी व निय मानुसार भुखंड नसल्याने अनेक नागरिकाना वंचित करण्यात आले. प्रकल्पग्रस्त गावक-याना योग्य मोबद ला, स्थायी नौकरी सह स़्थानिय बेरोजगार तरुणांना खाजगी कंत्राटदाराच्या रोजगारा पासुन डावळण्यात आले आहे. असे अनेक विषय प्रलंबित असताना वेको ली चे अधिकारी वारंवार गाव खाली करून कोळसा खदानचे काम सुरू करण्यासाठी गावक-याना वेठीस धरत असत्यामुळे सतत २ वर्षापासुन रमेश कारामोरे, ग्रा पं पदाधिकारी हे प्रकल्प ग्रस्तांच्या न्याय हक्का करिता वेकोलि व प्रशासनास तक्रारीच्या निवारणा करिता पाठ पुरावा करित आहेत. दि.९ ऑक्टोबंर ला प्रहार जनशक्ती पक्ष जिल्हा प्रमुख रमेश कारेमोरे हयां नी गोंडेगाव पुनर्वसन तक्रारीचे निवारण करून योग्य पुनर्वसन करण्याकरिता राज्यमंत्री मा. बच्चुभाऊ कडु , मा. जिल्हाधिकारी नागपुर हयाना दिलेल्या निवेदना वरून मा राज्यमंत्री यांचे निर्देशनाने स्विय सहाय्यक यांचे दुरध्वनीवरून छत्रपती शिवाजी सभागृह जि प नागपुर येथे शुक्रवार (दि.२३) ला २ वाजता मा बच्चु भाऊ कडु राज्यमंत्री जलसंपदा व लाभक्षेत्र, शालेय शि क्षण, महिला व बाल विकास व इतर बहुजन कल्याण विभाग यांचे अध्यक्षेत मा रविंद्र ठाकरे जिल्हाधिकारी नागपुर, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, रमेश कारेमोरे, जोगेंद्र कटियारे उपविभागीय अधिकारी रामटेक, वरू णकुमार सहारे, तहसिलदार, वेकोली क्षेत्रिय प्रबंधक, सीएमडी यांचे प्रतिनिधी, नितेश राऊत गोंडेगाँव ग्रा पं सरपंच आदीच्या बैठकीत मा राज्यमंत्री मा बच्चुभाऊ कडु हयांनी अधिका-यांना गोंडेगाव पुनर्वसन तक्रारीचे निवारण करून त्वरित योग्य पुनर्वसन करावे. जिल्हा धिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांचा अध्यक्षते त वेकोलीचे अधिकारी व प्रकल्प ग्रस्तांचे प्रतिनिधीची समिती स्थापन करून आठ ८ दिवसात अहवाल साद र करण्याचे आदेश दिले.
जो पर्यंत कार्य अहवाल सादर होत नाही तो पर्यंत वेकोलीने सदर गावात काम करणार नाही अशी माग णी रमेश कारामोरे यांनी लावुन धरल्याने मा जिल्हाधि कारी यांनी काम बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. बैठकीस सुभाष डोकरीमारे उपसरपंच, आकाश कोडवते, उमेश महाजन, राजु पाटील, शैलेश पाठक, रवि पहाडे, प्रणय खवले सह प्रकल्पग्रस्त नागरिक उपस्थित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *