कन्हान परिसरात नविन ८ रूग्ण

कन्हान १, कांद्री ४, गोंडेगाव १, आमडी १, डुमरी(कला) १असे ८ रूग्ण, कन्हान परिसर ७५०.

कन्हान ता.प्र.दी.३०: – कोविड -१९ संसर्ग रोगाचा प्रादुर्भाव दिवसेगणिक वाढत असुन प्राथ मिक आरोग्य केंद्र साटक व्दारे (दि.२९) ला स्वॅब ९ चाचणीचे २ रूग्ण (दि.३०) ला प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान येथे रॅपेट व स्वॅब एकुण ३९ तपासणीचे ६ असे ८ रूग्ण आढळुन कन्हान परिसरात एकुण ७५० रूग्ण संख्या झाली आहे.
मंगळवार दि.२९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत कन्हान परिसर ७४२ रूग्ण असुन घेतले ल्या १८ स्वॅब चाचणीचे कन्हान ३ व हिंग णघाट १ असे (४) रूग्ण, मंगळवार (दि.२९) ला प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे मुकबंधिर शाळा कांद्री ला रॅपेट ३४ व स्वॅब ५ असे ३९ लोकांच्या चाचणीत ६ रूग्ण, प्राथमिक आरोग्य केंद्र साटक व्दारे (दि.२९) च्या स्वॅब ९ चाचणीचे आमडी १, डुमरी (कला) १ असे २ रूग्ण एकुण ८ कोरोना बाधित रूग्ण आढळले आता पर्यत कन्हान (३४६) पिपरी (३५) कांद्री (१३९) टेकाडी कोख (७०) बोरडा (१) मेंहदी (८) गोंडेगाव खदान (१४) खंडाळा (निलज) ( ७) निलज (९) जुनि कामठी (१४) गहुहिवरा (१) बोरी (१) सिहोरा (४) असे कन्हान ६४५ व साटक (५) केरडी (१) आमडी (२१) डुमरी (९) वराडा (७) वाघोली (४) नयाकुंड (२) पटगोवारी (१) निमखेडा (१) घाटरोहणा (५) असे साटक केंद्र ५६ , नागपुर (२२) येरखेडा (३) कामठी (१०) वलनी (२) तारसा (१) सिगोरी (१) लापका (१) करं भाड (१) खंडाळा(डुमरी) (६) हिंगणघा ट (१) असे कन्हान परिसर एकुण ७५० रूग्ण झाले. यातील बरे झाले ५४१ सध्या बाधित रूग्ण १९१ आणि कन्हान (८) कांद्री (७) वराडा(१) टेकाडी (१) निलज (१) असे कन्हान परिसरात एकु ण १८ रूग्णाची मुत्युची नोंद आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *