सुर्याअंबा सुतगिरणीच्या व्यवस्थाप कांच्या असहयोगाने कोरोना स्पोट

तहसिलदारानी कम्पनी १४ दिवस बंद व दोन लाखाचा दंडाचा कारवाई.
कन्हान ता.प्र.दी.११ : – नयाकुंड येथील सुर्याअंबा स्पिनिग सुतगिरणी कंपनी मालक व व्य वस्थापकाने उत्पन्न वाढविण्याच्या औघा त कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना ची अमलबजावणी न केल्याने येथील का मगारात कोरोना विषाणु रोगाचा संसर्ग होऊन दोनशेवर कामगार बाधित होऊन कोरोना हॉट स्पाट बनल्याने मा तहसिल दार यांनी १४ दिवस कंपनी बंद करून कंपनीवर दोन लाख रूपयाचा दंडात्मक कारवाई केली आहे.
पारशिवनी तालुक्यातील नयाकुंड ग्राम पंचायत हद्दीतील सुर्यअंबा स्पिनिग सुतगिरणी कंपनीचे मालक व व्यवस्थाप क यांनी दोन महिन्यापुर्वी बाहेर राज्य व जिल्हयातील आलेल्या मजुराचे कोरोना तपासणी व विलगिरिकरण न करता को रोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कार्यस्थळी चेहऱ्यावर मास्क लावणे, सो शल डिस्टसिंगचे पालन गरजेचे होते परं तु मालक व व्यवस्थापक यांनी शासना च्या मार्गदर्शक सुचना व निर्देशनाचे काटे कोरपणे पालन न करता शासनाचे आदे शाची पायमल्ली करून कोराणा विषाणु आजाराचा संसर्ग वाढविण्यास हातभर लावल्याचे निर्देशनात येऊन सद्या स्थिती त सुर्याअंबा स्पिनिंग नयाकुड येथे कोवि ड-१९ चा दोनशेच्या वर कोरोना बाधित रूग्णाचा स्पोट झाल्याने सुतगिरणी माल क व व्यवस्थापनाने कोरोना रोखण्याक रिता कार्यरत सर्व कामगाराना कोरोना विषाणु संसर्ग होणार नाही असे सर्वोतो परी उपाय योजनाची पायमल्ली केल्याचे सिध्द होत असल्याते पारशिवनी तहसि लदार वरूण कुमार सहारे, खंड विकास अधिकारी प्रदीप बम्हनोटे, तालुका वैद्य कीय अधिकारी प्रशांत वाघ यांच्या चौक सीत निर्दशानात आल्याने तहसिलदार सहारे नी कम्पनी प्रशासनास दोन लाख रुपयाचा दंड आकारून १४ दिवस कंप नी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. ही दंडाची रकक्म पाच दिवसात शासन खाती जमा करावी. वेळेच्या आत जमा न केल्यास भारतीय दंड सहिता १८६०, आपत्ती व्य वस्थापन कायदा- २००५ व साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ व महाराष्ट्र कोविड-१९ उपाय योजना नियम २०२० अंर्तगत गुन्हा नोदविण्यात येईल. असा आदेश ९ सेप्टेबर ला देण्यात आला.
सुर्यअंबा स्पिनिग कंपनीत अंदाजे १२०० महिला पुरुष कामगार कार्यरत असुन एका पाळीत ३०० चे वर कामगार काम करतात. येथे कामठी, कन्हान, मन सर, रामटेक, नयकुंड, पारशिवनी येथील कामगार आहेत. कम्पनी चालु करण्या च्या शासन निर्देशित मा जिल्हाधिकारी यांच्या नियमाची पायमल्ली केल्याने का मगारात कोरोना संसर्गाचा उद्रेक होत सो मवार (दि.७)ला ६८ रूग्ण, मंगळवार (दि .८) ला ४५, बुधवार (दि.९) ला ६६ व गु रूवार (दि.१०) ला २८ रूग्ण असे एकुण दोनशेवर रूग्ण आढळल्याने कम्पनी १४ दिवस बंद करून व्यवस्थापकावर दोन लाखाची दंडात्माक कारवाई करण्यात आली असुन कम्पनी परिसर सॅनिटाईझे शन करून संपुर्ण कामगाराची तपासणी करण्यात येत आहे. . सुतगिरणी मालक, व्यवस्थपकाच्या उत्पन्न वाढविण्याच्या ओघात कोरोना प्रा दुर्भाव रोखण्याच्या प्रतिबंधात्मक उपाय योजना विषयी असहयोग केल्याने काम गारात संसर्ग रोगाचा उद्रेक झाल्याने स क्रमित रूग्णाची जिम्मेदारी कंपनी घेणार का ? या कामगारांना निवारा, भोजन,औ षधोपचार व कुटुंबांची देखरेख करण्यास पगार देणे गरजेचे असल्याने सुर्याअंबा स्पिनींग कम्पनी भुदंड उचलणार का ? या कडे सर्वाचे लक्ष वेधले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *