शेती करिता थ्री फेस विधृत पुरवठा रात्रीचा वेळ बदलुन दिवसा करा

कन्हान ता.प्र.दी.३१ :- नगरधन येथील विधृत उपकें द्र अंतर्गत ग्रामिणच्या शेतक-या करिता थ्री फेस विधृत पुरवठा रात्री ते सकाळ पर्यंत होणारी बदलुन दिवसभर करण्या ची मागणी मा ऊर्जामंत्री डॉ नितिनजी रा़ऊत हयाना हमारी दुनिया फाउंडेशन अध्यक्ष ज्ञानेश्वर दारोडे ने शेतक-यांच्या वतीने केली आहे.
नगरधन ता रामटेक जिल्हा नागपुर येथील विधृत उपकेंद्र अंतर्गत खोपडी, निस्तखेडा या ग्रामिण भागातील शेतक-यांना शेतीकरिता रात्री १०.३० ते सका ळी ६.३० पर्यत होत असल्याने शेतकरी रात्रभर जागुन वि़धृत पंम्पने शेतीला पा णी पुरवठा करणार तर दिवसा शेतात काम कसे करणार तसेच अनेक छोटेमो ठे उद्योग आमच्या परिसरातील रात्री चालविणे शक्य नाही. आम्ही १० वर्षा पासुन शेतीकरिता २४ तास विद्युत पुरव ठयाची मागणी करित आहोत पण आज पर्यंत पुर्ण झाली नाही. करिता आम्हा शेतक-याना शेती करण्यास सोयीस्कर होण्याच्या दुष्टीने थ्री फेस निधृत पुरवठा रात्री ची वेळ बदलुन दिवसभर करावी. जेणे करून आम्हा शेतक-यांना व छोटे मोठे उद्योजकांना फायदा होईल. अशी मागणी महाराष्ट्राचे उर्जामंत्री मा.नितीन जी राऊत हयाना हमारी दुनिया फाउंडे शन कन्हान अध्यक्ष ज्ञानेश्वर नारदजी दारोडे यांनी शेतक-यांच्या वतीने केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *